+ 420 775 114 625

Odborné sociální poradenství


Identifikátor služby: 2436647

Cíle služby odborné sociální poradenství

Cílem služby Odborné sociální poradenství je spokojený člověk, s vědomím vlastní sebeúcty a respektem ostatních. Chceme, aby si naši uživatelé sami i s naší pomocí vydobyli respekt veřejnosti, aby byli vnímáni jako lidé společnosti prospěšní a žádoucí.

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů tvoří mladí dospělí a dospělí s mentálním, tělesným, zdravotním či kombinovaným postižením. Převažující cílová skupina jsou osoby s mentálním postižením.

Popis služby

 • Uživatel má právo na anonymní poskytování služby
 • Uživatel má právo si vybrat způsob poskytování služby, případně kombinaci způsobů poskytování služby (osobně, telefonicky, přes e-mail, poštou, jednorázově, pravidelně)
 • Obě strany mají povinnost chovat se způsobem, který nevede ke snížení důstojnosti jiné fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího či zneklidňujícího prostředí
 • Uživatel má právo na poradenství, nikoli na právní zastupování
 • Služba reaguje na písemné požadavky do 3 pracovních dnů
 • Požadavek na službu může být vyhodnocen jako nereálný
 • Při potížích v komunikaci je se souhlasem uživatele zajištěna potřebná pomoc (např. tlumočník, blízká osoba, apod.)
 • Uživatel je seznámen s tím, že o průběhu poskytování služby je veden písemný zápis (i anonymní)
 • V průběhu služby má uživatel právo měnit obsah i rozsah služeb podle své individuální potřeby
 • Rozsah čerpání odborného sociálního poradenství je dán kapacitními možnostmi služby
 • Pokud je zájemce z kapacitních důvodů odmítnut, je zaevidován ve složce Evidence zájemců o službu v pořadí podle data vznesení požadavku, po uvolnění kapacity je poskytování služby dáno pořadníkem v Evidenci zájemců o službu

Kam směřovat dotazy týkající se Odborného sociálního poradenství

 • telefonicky na tel.č. 775 114 625 - každý pracovní den od 8:30 do 16:00
 • anonymně písemně
  - mailem na adrese nezavisly.zivot@seznam.cz
  - poštou na adresu Mělnická 25/5, Benátky nad Jizerou, 294 71

  Na řešení má služba stanoven termín do 3 pracovních dnů. Pokud by požadavek nebylo možné kvalitně zodpovědět, je o této skutečnosti uživatel do 3 dnů informován, následně jsou zahájena jednání s odborníky a uživatel je průběžně informován o řešení jeho dotazu.

 • osobně
  - Husovo nám. 60, Benátky nad Jizerou (prostory firmy Progrespo – Jana Holíková)
  - Josefa Truhláře 1430, Stará Boleslav (prostory firmy Progrespo – Jana Holíková)
  - Domov Sedlec SPMO Roztocká 33/13, Praha 6